Giờ của bạn
Giờ máy chủ
Bất Diệt Online 11

Chuỗi sự kiện trong game

Chuỗi sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

Bảng xếp hạng
Quốc giaClassCharacterLevelResets Thời gian
1Lord EmperorVipFull400602022-10-03 00:13:40
2High ElfBossVip400602022-10-03 00:13:56
3Fist MasterRose400602022-10-03 00:16:15
4Fist Master1m82400602022-10-03 00:16:22
5High ElfTrucAnhDai400602022-10-03 00:16:34
6Fist MasterTopGaming400602022-10-03 00:20:00
7High ElfNguDOt2400602022-10-03 00:20:34
8High ElfHotGirlHPV400602022-10-03 00:21:50
9High ElfNguDot1400602022-10-03 01:45:13
10Lord EmperorCaLem400602022-10-03 02:51:29
11High ElfElfBuff400602022-10-03 02:55:16
12Duel MasterCoVidd400602022-10-03 03:44:35
13High ElfBuff11400602022-10-03 03:50:03
14Fist MasterBOssHK400602022-10-03 05:05:12
15High Elftrungls400602022-10-03 06:21:52
16High ElfTrangCute400602022-10-03 09:21:08
17High ElfTieuChieu400602022-10-03 09:24:30
18Grand MasterBongChua400602022-10-03 09:34:48
19Fist MasterRF11400602022-10-03 10:47:31
20High ElfCone400602022-10-03 10:53:08
21High ElfHuaNguyet400602022-10-03 11:48:49
22Grand MasterHPV12345400602022-10-03 11:56:04
23Blade MasterThientru400602022-10-03 12:36:45
24High ElfElfffff400602022-10-03 15:34:56
25Fist MasterRFchimto400602022-10-03 18:12:09
26High ElfElfno1400602022-10-03 18:14:51
27Fist MasterShin400602022-10-03 19:26:52
28Grand MasterMS11400602022-10-03 20:07:26
29Lord Emperorplmoius371602022-10-03 11:53:25
30High ElfShin2370602022-10-03 20:53:53
31Soul MasterZbinZ302602022-10-03 20:18:04
32Grand MasterDwno1236602022-10-03 19:50:39
33Muse Elftueanh228562022-10-03 20:21:40
34High ElfNguDot3400532022-10-03 00:18:54
35Grand MasterHoTroBOss297532022-10-03 03:01:29
36Fist MasterTestRF187512022-10-03 11:58:33
37Lord EmperorAngryBirds400502022-10-02 00:06:49
38High ElfHIHI400502022-10-02 00:06:49
39Fist MasterBamBam400502022-10-02 00:06:49
40Grand MasterHEHE400502022-10-02 00:06:49
41Grand MasterChemGiet400502022-10-02 00:15:33
42Grand MasterDamNhauHk400502022-10-02 00:15:33
43Grand MasterTapChich400502022-10-02 00:15:38
44Grand Masterokem400502022-10-02 00:15:45
45Grand MasterCayrs400502022-10-02 00:15:47
46Blade MasterNghe400502022-10-02 01:21:02
47Fist MasterRFKiller400502022-10-02 01:38:34
48Duel MasterVLYY400502022-10-02 02:14:53
49Lord EmperorDLKIller400502022-10-02 06:59:46
50Blade MasterChienBinh400502022-10-02 12:00:37
51Blade MasterVaoHetDay400502022-10-02 13:45:55
52High Elf9999400502022-10-02 13:46:01
53Lord EmperorOnline400502022-10-02 13:50:28
54Grand MasterOver400502022-10-02 13:53:25
55High Elfefghe400502022-10-02 14:00:41
56Fist MasterGame400502022-10-02 14:01:46
57High ElfGucci400502022-10-02 18:52:42
58Muse ElfbOSS384502022-10-02 02:14:40
59High ElfBABE340502022-10-02 01:40:37
60Dimension MasterH0tGjrl285502022-10-02 01:01:20
61Fist Mastermanhcoi167502022-10-02 14:00:41
62Grand Masterdadadx75502022-10-03 22:09:14
63High ElfBaKhia184422022-10-02 00:57:51
64Blade KnightBOYDK61412022-10-02 12:52:03
65Soul Master123DW42412022-10-02 12:49:31
66Lord EmperorThelord16412022-10-03 11:37:37
67Duel MasterTrum11412022-10-02 02:59:43
68Duel MasterBlue1412022-10-02 02:58:59
69Grand MasterTocBac400402022-10-01 00:06:51
70High ElfXinhXinh400402022-10-01 00:06:52
71High ElfNgayXua400402022-10-01 00:13:33
72Grand MasterRollRoy400402022-10-01 00:13:33
73Fist MasterClearBoss400402022-10-01 00:13:33
74High ElfTiTon400402022-10-01 00:14:13
75Grand MasterDemon1997400402022-10-01 00:14:54
76Blade MasterKAKA400402022-10-01 00:16:18
77Duel MasterMGTocDo400402022-10-01 00:16:21
78Dimension MasterDieuThuyen400402022-10-01 00:16:21
79High ElfGietNo400402022-10-01 00:25:50
80High ElfBuffe400402022-10-01 00:31:06
81Dimension MasterVVVVV400402022-10-01 00:39:58
82Fist Master1102400402022-10-01 01:00:35
83Blade MasterKemChuoi400402022-10-01 01:12:48
84Fist MasterGietHo400402022-10-01 01:15:48
85Soul Master12323400402022-10-01 01:33:57
86Lord EmperorKeoXe400402022-10-01 02:50:50
87Fist MasterChienLang400402022-10-01 03:49:50
88Fist MasterTHAYONGNOI400402022-10-01 09:33:02
89High Elfgailauxanh400402022-10-01 09:48:23
90Lord EmperorGhostHouse400402022-10-01 11:11:36
91Fist MasterDauSi400402022-10-01 13:58:34
92Grand Masterbabykiller165342022-10-01 12:57:17
93High ElfELFRarkan400302022-09-30 00:13:34
94Blade MasterDKRarkan400302022-09-30 00:13:34
95Lord EmperorRarkan400302022-09-30 00:13:35
96High Elfelf111400302022-09-30 00:13:36
97Duel MasterDelete400302022-09-30 00:13:36
98Blade MasterDK111400302022-09-30 00:13:36
99High ElfTieuYeuTin400302022-09-30 00:13:40
100Fist Master1stBeer400302022-09-30 00:14:06
101Grand MasterDWRarkan400302022-09-30 00:14:15
102High Elf123123400302022-09-30 00:14:27
103Grand MasterMNSS400302022-09-30 00:14:27
104Fist MasterSanBOss400302022-09-30 00:14:27
105Fist MasterRFRarkan400302022-09-30 00:14:59
106Grand Master1stBeeer400302022-09-30 00:15:00
107High ElfCoGiaoThao400302022-09-30 00:15:31
108Blade MasterDKRollRoy400302022-09-30 00:15:31
109Grand MasterDw111400302022-09-30 00:16:08
110Lord Emperordldl5400302022-09-30 00:16:09
111High Elfefldep400302022-09-30 00:16:09
112Blade Masterdkdk4400302022-09-30 00:16:09
113Fist MasterKOD999400302022-09-30 00:26:02
114Grand MasterIamKing400302022-09-30 00:27:51
115Lord Emperor1stBeeeer400302022-09-30 03:38:57
116High Elfbuft400302022-09-30 05:05:42
117Blade MasterPupPu400302022-09-30 06:13:59
118Fist Master686868400302022-09-30 06:51:03
119Grand MasterDucTrong400302022-09-30 06:52:38
120High ElfLamDong400302022-09-30 06:52:46
121High ElfTraXanh400302022-09-30 07:00:04
122High ElfMeoMeo400302022-09-30 07:08:45
123Grand MasterMeo1400302022-09-30 07:11:18
124Fist MasterMrMink400302022-09-30 07:11:36
125Grand Masterdwdw400302022-09-30 07:42:52
126Fist Masterrfrf3400302022-09-30 07:47:22
127Grand MasterKenZ400302022-09-30 08:54:32
128Grand MasterDongTa37400302022-09-30 10:10:37
129High ElfSukami400302022-09-30 10:10:50
130High ElfEFLBuff400302022-09-30 10:10:56
131Dimension MasterSakumi400302022-09-30 10:11:29
132Blade MasterKidzata400302022-09-30 10:13:24
133Fist MasterThuDam400302022-09-30 10:13:46
134High ElfCaveC400302022-09-30 10:14:09
135Fist MasterSieuChuoi400302022-09-30 10:15:15
136Lord EmperorMuBatDiet400302022-09-30 10:47:38
137Grand MasterKhetDay400302022-09-30 11:30:09
138Dimension MasterSum37400302022-09-30 11:33:11
139Blade MasterCuBinhTinh400302022-09-30 11:47:26
140High ElfBUFFPHO400302022-09-30 12:48:23
141Blade MasterCallMeKig400302022-09-30 13:56:03
142High ElfGauXinh400302022-09-30 14:51:51
143Lord EmperorChou400302022-09-30 14:52:10
144Fist MasterSonGoKu400302022-09-30 14:52:55
145Grand MasterMrGau400302022-09-30 15:07:28
146Dimension MasterThuMoiBiet400302022-09-30 16:14:36
147Lord EmperorKOD99999400302022-09-30 16:24:41
148High ElfRuaCon400302022-09-30 16:48:39
149Blade MasterDKBuff400302022-09-30 20:02:49
150Grand MasterSonTran400302022-09-30 22:39:05
Last Updated @ 10/03/2022 - 10:10 PM