Giờ của bạn
Giờ máy chủ
Bất Diệt Online 10

Chuỗi sự kiện trong game

Chuỗi sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

Thông tin Sever
Thông tin chung
Phiên bản Season 6.9
Kinh nghiệm x5000
Drop 20%
Master Experience 5x
Reset Limit Reset

Commands

/xoado Xóa thùng đồ nhân vật.
/clearpk Rửa tội
/post [message] Gửi tin nhắn toàn sever.
/addstr [points] Cộng điểm Strength.
/addagi [points] Cộng điểm Agility.
/addvit [points] Cộng điểm Life.
/addene [points] Cộng điểm Energy.
/addcmd [points] Cộng điểm Command.